عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

07

تنها و رها شده ایم
چون کودکانی گم کرده راه در جنگل ...
وقتی تو رو به روی من می ایستی و مرا نگاه می کنی ، چه می دانی از دردهایی که درون من است ؟
و من چه می دانم از رنج های تو ؟
و اگر من خود را پیش پای تو به خاک افکنم و گریه و زاری سر دهم ،
تو از من چه می دانی ؟ بیش از آنچه از دوزخ می دانی
آن هم آنچه دیگری برای تو بازگو می کند !
که سوزان است و دهشتناک ، از این رو ما انسان ها باید چنان با احترام
چنان اندیشناک و چنان مهربان پیش روی هم بایستیم که در مقابل درهای دوزخ !

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید