عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

06

چرا آنچه که هست
مرا به یاد آنچه که نیست
می‌اندازد؟

| بیژن الهی |

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید