عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

05

یک‌بار است زندگانی!
یک‌بار
همان یک‌بار
که نسیم صبح را به سینه فرو می‌دهیم،
همان یک بار
که عطش خود را با قدحی آب خنک فرو می‌نشانیم،
همان یک بار
که سوار بر اسب در دشت تاخت می‌کنیم،
یک‌بار...
یک‌بار و نه بیشتر.
زندگانی یک‌بار است،
در هر فصل...

| محمود دولت آبادی |

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید