عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

04

سال به سال
هر سال
صحبت از نفت و چراغ و سپیده‌دم است
صحبت از سفره گشودنِ صبح است
صحبت از علاقه عجیبی به اسمِ عدالت است،
اما پرده‌ها تاریک
پدرها خسته
سفره‌ها خالی....

| سیدعلی صالحی |
برگرفته شده از cofe-sher.blog.ir

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید