عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
مـرد تـنهایــ شبـ‎

ممکن ز تو چون نیست که بر دارم دل آن به که به سودای تو بسپارم دل گر من به غم تو نسپارم دل دل را چه کنم بهر چه می‌دا...