عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ناصر رضا

متولد اسفند 19, 1352
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
ناصر رضا
آفتاب نگاهت؛

لنگری ست به صبح!
اشتیاق دست و آغوشم،

به سکّان عشق، آویخته!
مرزی که تا فردا

کشانده ای، مرا ...

صبحت بخی...
ناصر رضا
زندگی را زندگی کنیم
بی بهانه هر صبح آغاز شویم
دوباره عاشق شویم
دوباره ببینیم
دوباره لمس کنیم
زندگی را
بودنمان ر...
نمایش بیشتر