{{title}}

{{message}}

Home جامعه مجازی
marzieh

از
کاش من دو نفر بودم.یکی حرف می‌زد و یکی دیگر گوش می‌داد،یکی زندگی می‌کرد و آن یکی به تماشای او می‌نشست. چه خوب ...
marzieh

از
رحمت الـهیبه وسعت آسمانها پهن استالهی چشمتون ستاره بارون دلتون کهکشان نورگونه‌هاتون وقت خواببوسه‌گاه خـداو...
marzieh

از
هیچ شبی، پایان زندگی نیستاز ورای هر شب دوبارہخورشید طلوع می کندو بشارت صبحی دیگر می دهداین یعنی امید هرگز نمی ...
marzieh

از
برایم مهم نیستازبیرون چگونه به نظر می آیمکسانی که درونم را می بینندبرایم کافیندبرای آن هایی کهازروی ظاهرم قضا...
marzieh

از
خیلی حس خوبـــیهوقتی بدونی یکی هست که همیشهپشتتهمواظبتهکنـــارتحواسش هست که دلـــــت نگیره‍‎‌‌‌‌‌‌‌‌...
نمایش بیشتر
صفحه 1 از 3173