عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ختم قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان


دوستان عزیز به مناسب ایام ماه رمضان یه چالش قراره برگزار کنیم...
من اسم این چالش رو چالش آسمانی میذارم...
بیایم توی این ایام آسمانی قرآن ختم کنیم و برای چند روزی دور از همه چیز برای مدت کوتاهی هم که شده بیشتر از همیشه به خدا نزدیک بشیم


واسه شرکت تو چالش آسمانی لطفا با رعایت نظم به ترتیب حزب هایی که میخاید بخونید رو از پایین کپی کنید و تو همین پست ارسال کنید


فقط لطفا نظم رو رعایت کنید و به ترتیب بردارید یعنی اول توجه کنید نفر آخر کدوم حزب رو برداشته و شما ادامه نفر قبل رو بردارید

امیدوارم که همه ی ما توی این چالش زیبای آسمونی شرکت کنیم


فهرست حزب های قرآن کریم
ردیف          شماره حزب
1    حزب 1 - حمد تا 43 بقره
2    حزب 2 - آیات 44 تا 74 بقره
3    حزب 3 - آیات 75 تا 105 بقره
4    حزب 4 - آیات 106 تا 141 بقره
5    حزب 5 - آیات 142 تا 176 بقره
6    حزب 6 - آیات 177 تا 202 بقره
7    حزب 7 - آیات 203 تا 232 بقره
8    حزب 8 - آیات 233 تا 252 بقره
9    حزب 9 - آیات 253 تا 271 بقره
10    حزب 10 - آیات 272 بقره تا 14 آل عمران
11    حزب 11 - آیات 15 تا 51 آل عمران
12    حزب 12 - آیات 52 تا 92 آل عمران
13    حزب 13 - آیات 93 تا 132 آل عمران
14    حزب 14 - آیات 133 تا 170 آل عمران
15    حزب 15 - آیات 171 تا 200 آل عمران
16    حزب 16 - آیات 1 تا 23 نساء
17    حزب 17 - آیات 24 تا 57 نساء
18    حزب 18 - آیات58 تا 87 نساء
19    حزب 19 - آیات 88 تا 113 نساء
20    حزب 20 - آیات 114 تا 147 نساء
21    حزب 21 - آیات 148 تا 176 نساء
22    حزب 22 - آیات 1 تا 26 مائده
23    حزب 23 - آیات 27 تا 50 مائده
24    حزب 24 - آیات 51 تا 81 مائده
25    حزب 25 - آیات 82 تا 108 مائده
26    حزب 26 - آیات 109 مائده تا 35 انعام
27    حزب 27 - آیات 36 تا 73 انعام
28    حزب 28 - آیات 74 تا 110 انعام
29    حزب 29 - آیات 111 تا 140 انعام
30    حزب 30 - آیات 141 تا 165 انعام
31    حزب 31 - آیات 1 تا 46 اعراف
32    حزب 32 - آیات 47 تا 87 اعراف
33    حزب 33 - آیات 88 تا 141 اعراف
34    حزب 34 - آیات 142 تا 170 اعراف
35    حزب 35 - آیات 171 تا 206 اعراف
36    حزب 36 - آیات 1 تا 40 انفال
37    حزب 37 - آیات 41 تا 75 انفال
38    حزب 38 - آیات 1 تا 33 توبه
39    حزب 39 - آیات 34 تا 59 توبه
40    حزب 40 - آیات 60 تا 92 توبه
41    حزب 41 - آیات 93 تا 121 توبه
42    حزب 42 - آیات 122 توبه تا 25 یونس
43    حزب 43 - آیات 26 تا 70 یونس
44    حزب 44 - آیات 71 یونس تا 5 هود
45    حزب 45 - آیات 6 تا 40 هود
46    حزب 46 - آیات 41 تا 83 هود
47    حزب 47 -آیات 84 هود تا 6 یوسف
48    حزب 48 - آیات 7 تا 52 یوسف
49    حزب 49 - آیات 53 تا 100 یوسف
50    حزب 50 - آیات 101 یوسف تا 18 رعد
51    حزب 51 - آیات 19 رعد تا 9 ابراهیم
52    حزب 52 - آیات 10 تا 52 ابراهیم
53    حزب53 - آیات 1 تا 99 حجر
54    حزب 54 - آیات 1 تا 50 نحل
55    حزب 55- آیات 51 تا 89 نحل
56    حزب 56 - آیات 90 تا 128 نحل
57    حزب 57 - آیات 1 تا 49 اسراء
58    حزب 58 - آیات 50 تا 98 اسراء
59    حزب 59 - آیات 99 اسراء تا 31 کهف
60    حزب 60 - آیات 32 تا 74 کهف
61    حزب 61 - آیات 75 کهف تا 21 مریم
62    حزب 62 - آیات 22 تا 98 مریم
63    حزب 63 - آیات 1 تا 82 طه
64    حزب 64 - آیات 83 تا 135 طه
65    حزب 65 - آیات 1 تا 50 انبیاء
66    حزب 66 - آیات 51 تا 112 انبیاء
67    حزب 67 - آیات 1 تا 37 حج
68    حزب 68 - آیات 38 تا 78 حج
69    حزب 69 - آیات 1 تا 74 مومنون
70    حزب 70 - آیات 75 مومنون تا 20 نور
71    حزب 71 - آیات 21 تا 52 نور
72    حزب 72 - آیات 53 نور تا 20فرقان
73    حزب 73 - آیات 21 تا 77فرقان
74    حزب 74 - آیات 1 تا 110 شعراء
75    حزب 75 - آیات 111 تا 227 شعراء
76    حزب 76 - آیات 1 تا 55 نمل
77    حزب 77 - آیات 56نمل تا 11 قصص
78    حزب 78 - آیات 12 تا 50 قصص
79    حزب 79 - آیات 51 تا 88 قصص
80    حزب 80 - آیات 1 تا 45 عنکبوت
81    حزب 81 - آیات 46 عنکبوت تا 30 روم
82    حزب 82 - آیات 31 روم تا 21 لقمان
83    حزب 83 - آیات 22 لقمان تا 30 سجده
84    حزب 84 - آیات 1 تا 30 احزاب
85    حزب 85 - آیات 31 تا 59 احزاب
86    حزب 86 - آیات 60 احزاب تا 23 سبا
87    حزب 87 - آیات 24 سبا تا 14 فاطر
88    حزب 88 - آیات 15 فاطر تا 27 یس
89    حزب 89 - آیات 28 یس تا 21 صافات
90    حزب 90 - آیات 22 تا 144 صافات
91    حزب 91 - آیات 145صافات تا 51 ص
92    حزب 92 - آیات 52 ص تا 31 زمر
93    حزب 93 - آیات 32 تا 75 زمر
94    حزب 94 - آیات 1 تا 40 غافر
95    حزب 95 - آیات 41 غافر تا 8 فصلت
96    حزب 96 - آیات 9 تا 46 فصلت
97    حزب 97 - آیات 47 فصلت تا 26 شوری
98    حزب 98 - آیات 27 شوری تا 23 زخرف
99    حزب 99 - آیات 24 زخرف تا 16 دخان
100    حزب 100 - آیات 17 دخان تا 37 جاثیه
101    حزب 101 - آیات 1 احقاف تا 9 محمد (ص)
102    حزب 102 - آیات 10 محمد(ص) تا 17 فتح
103    حزب 103 - آیات 18 فتح تا 13 حجرات
104    حزب 104 - آیات 14 حجرات تا 30 ذاریات
105    حزب 105 - آیات 31ذاریات تا 25 نجم
106    حزب 106 - آیات 26 نجم تا 55 قمر
107    حزب 107 - آیات 1 الرحمن تا 74 واقعه
108    حزب 108 - آیات 75 واقعه تا 29 حدید
109    حزب 109 - آیات 1 مجادله تا 10 حشر
110    حزب 110 - آیات 11 حشر تا 14 صف
111    حزب 111 - آیات 1 جمعه تا 18 تغابن
112    حزب 112 - آیات ا طلاق تا 12 تحریم
113    حزب 113 - آیات 1 ملک تا 52 قلم
114    حزب 114 - آیات 1 حاقه تا 28 نوح
115    حزب 115 - آیات 1 جن تا 56 مدثر
116    حزب 116 - آیات 1 قیامه تا 50 مرسلات
117    حزب 117 - آیات 1 نباء تا 29 تکویر
118    حزب 118 - آیات 1 انفطار تا 17 طارق
119    حزب 119 - آیات 1 اعلی تا 11 ضحی
120    حزب 120 - آیات1 انشراح تا 6 ناسبسـم الـلـه الرحمــن الرحیــم


1    حزب 1 - حمد تا 43 بقره
2    حزب 2 - آیات 44 تا 74 بقره
3    حزب 3 - آیات 75 تا 105 بقره


166

4    حزب 4 - آیات 106 تا 141 بقره
5    حزب 5 - آیات 142 تا 176 بقره


166

6    حزب 6 - آیات 177 تا 202 بقره


166

7    حزب 7 - آیات 203 تا 232 بقره

پاهی دلم برای مرد تنهای شب تنگ میشود

پاهی دلم برای مرد تنهای شب تنگ میشود

8    حزب 8 - آیات 233 تا 252 بقره
9    حزب 9 - آیات 253 تا 271 بقره
10    حزب 10 - آیات 272 بقره تا 14 آل عمران


166

آخرین بروز رسانی در اردیبهشت 25, 4:13 ق.ظ از ava.

11حزب 11_آیات 15تا51 آل عمران

12حزب12_آیات 52 تا 92 آل عمران

13    حزب 13 - آیات 93 تا 132 آل عمران
14    حزب 14 - آیات 133 تا 170 آل عمران
15    حزب 15 - آیات 171 تا 200 آل عمران


166

آخرین بروز رسانی در اردیبهشت 26, 4:33 ق.ظ از ava.

16    حزب 16 - آیات 1 تا 23 نساء
17    حزب 17 - آیات 24 تا 57 نساء
18    حزب 18 - آیات58 تا 87 نساء


166

19 حزب 19_آیات 88 تا 113 نساء

20    حزب 20 - آیات 114 تا 147 نساء
21    حزب 21 - آیات 148 تا 176 نساء
22    حزب 22 - آیات 1 تا 26 مائده


166

23    حزب 23 - آیات 27 تا 50 مائده
24    حزب 24 - آیات 51 تا 81 مائده


166

آخرین بروز رسانی در اردیبهشت 27, 2:21 ب.ظ از ava.

25    حزب 25 - آیات 82 تا 108 مائده
26    حزب 26 - آیات 109 مائده تا 35 انعام


166

آخرین بروز رسانی در اردیبهشت 27, 2:22 ب.ظ از ava.
تمامی زمان ها +4.5 است. زمان اکنون 2:10 ب.ظ است.