{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

Ehsan moradi

ساکن ایران · متولد شهریور 7, 1373
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
Ehsan moradi
نفس خود را هفت بار نکوهش کردم
اولین بار : هنگامی که می خواستم باپایمال کردن ضعیفان خودم را بالا ببرم
دومین بار : ه...
Ehsan moradi
تَــرک کردنِ آدمــــها هـم آدابـی دارد !
اگـــــر آدابِ ماندن نمیدانید،
حدِاَقــــــــــــــــــــل
درست ترک...
Ehsan moradi
تولد انسان روشن شدن کبریتی است
و مرگش خاموشی آن!
بنگر در این فاصله چه کردی؟!!
گرما بخشیدی...؟!
یا سوزاندی...؟!!
Ehsan moradi
یادتـــــــــان باشد که ، اعتماد المثنی ندارد ، خرابش نکنید. گمش نکنید ....
بیش از آنکه دستهای درخت به نور برسد
پا...
Ehsan moradi
از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند
با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند
زیرا به خود و به عشق خود و ...
Ehsan moradi
نمایش بیشتر