{{title}}

{{message}}

عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ادبی547

محڪـــوم شـــدم
بہ یڪ غــم پنهانے

آغوش تـــــو و
وسوسہ هاے آنے

این عشـــق عجـــب
قصہ ے تلخـــــے دارد

یکـــ لحظـــہ خوشـــے
و سالـــها ویرانـــے ...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید