عضویت
جامعه مجازی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

1

بچه که بودم ، از بس مغرور بودم ، هروقت مامانم میرفت جایی منو با خودش نمیبرد ، مثل بقیه بچه ها پشتش گریه و التماس نمیکردم...

ولی به محض اینکه میرفت ، از گریه و بغض میترکیدم ، بزرگتر که شدم رفتنای زیادی رو دیدم ، چیزای زیادی رو از دست دادم...

اما هرگز برای داشتنشون التماس نمیکردم ، ولی شبای زیادی تو تنهایی بغض کردم و حسرت خوردم ، اما هرگز برای داشتن و نگه داشتن چیزی یا کسی التماس نمیکنم....
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید